INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że BAZET SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 2, (01-217) Warszawa przetwarza informacje pozyskane na gruncie zawierania umów o wynajem sprzętu budowlanego, wykonywanie prac budowlanych, jak również pochodzących ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów uczestniczących w realizacji zadań budowlanych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administratorem danych osobowych jest BAZET SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy o wynajem sprzetu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, umów dostawy materiałów, umów zleceń wykonywania robót oraz wszelkich innych umów związanych z realizacją prac budowlanych,
b) w trakcie realizacji umowy w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, które dokonywanie będą podczas realizacji prac, po jej zakończeniu lub do zakończenia współpracy, jak również w okresie po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy tj. okresie gwarancji i rękojmi.
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych;
d) tworzenia na wewnętrzny użytek firmy zestawień, statystyk w trakcie trwania danej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
Państwa dane osobowe będą przekazywane:
1) podmiotom – firmom informatycznym, które obsługują nasze systemy,
2) podmiotom świadczącym na naszą rzecz niezbędnych usług związanych z wykonywaniem przez Państwa umowy,
3) podmiotom współpracującym z BAZET SERWIS SP. Z O.O. podczas realizacji niniejszej umowy.
4) podmiotom prowadzącym na naszą rzecz usług rachunkowych, rozliczania umów, dochodzenia należności, usług analitycznych, prawnych, doradczych, fakturowania i rozliczania umów;
5) innym podmiotom, które jako administratorzy danych osobowych przetwarzają Państwa dane we własnych imieniu tj. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową – w związku z przekazywaniem korespondencji; podmiotom prowadzącym działalność płatnicza – w związku z dokonaną płatnością, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe, doradcze – w zakresie w jakim staną się administratorem tych danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: blaszczyk.lukasz@yahoo.com 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Kolejowa 2, 01-217 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.